Bezpłatne szczepienia przeciw grypie i COVID-19

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie i COVID-19

Szanowni Państwo,

zapraszamy do placówki Centrum Medycznego AD-Med przy ul. Syrokomli 1 na bezpłatne szczepienia przeciw grypie (dla osób uprawnionych) oraz przeciw COVID-19.

Na szczepienie można zapisać w przychodni (dane kontaktowe są dostępne tutaj), a na szczepienie przeciw COVID-19 dodatkowo przez e-rejestrację lub przez bezpłatną infolinię pod numerem 989 lub dedykowany numer do naszej przychodni: +48 696-787-647.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 prawo do bezpłatnego szczepienia przeciw grypie obejmuje:

1) osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece  ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
3) osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
4) nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie  z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
5) studentów i doktorantów uczestniczących, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach  z udziałem pacjentów;
6) osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
7) osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom  w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
8) pacjentów:
a) zakładu opiekuńczo-leczniczego,
b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
c) hospicjum stacjonarnego lub domowego,
d) oddziału medycyny paliatywnej;
9) osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
10) osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej  w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
11) funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
12) Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
13) osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Więcej informacji na temat szczepienia przeciw grypie

Do szczepienia przeciw COVID-19 uprawnieni są wszyscy posiadający ważne skierowanie. Jeżeli skierowanie nie zostało wystawione, a pacjent jest uprawniony do otrzymania dawki, to prosimy o kontakt z przychodnią – zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia skierowanie jest w takim wypadku wystawiane w punkcie szczepień przed szczepieniem.